Két tanítási nyelvű képzés

Nyelvi előkészítő év (9. KNY)

Az angol nyelvi előkészítő tanév célja, felkészíteni tanulóinkat az angol nyelven történő kommunikációra (heti 18 óra), a szaktárgyak speciális szókincsére. Az évfolyamon ( kis létszámú osztályokban) az intenzív angol mellett magyar nyelv és kommunikáció, matematika és informatikai képzés-illetve szinten tartó órák vannak. Biztosítjuk számukra a felzárkóztatást, hogy a tanév végére elsajátítsák az angol nyelv középfokú ismeretét, mely a továbbiakban a két tanítási nyelvű oktatás alapja. A tanév végén angol nyelv tantárgyból komplex záróvizsgát tesznek. A továbbhaladás feltétele a sikeres vizsga. Célunk, hogy a tanulók a szakasz végére képessé váljanak a két tanítási nyelven folyó gimnáziumi tanulmányok folytatására.

Két tanítási nyelvű évfolyamok (9-12)

A 9. évfolyam megkezdéséhez alapkövetelmény a minimum B1 szintű nyelvvizsga letétele akkreditált nyelvvizsgaközpontban vagy a nyelvi előkészítő évfolyamon sikeresen teljesített komplex záróvizsga. A két tanítási nyelvű oktatásunk célja a „többnyelvűség” elérése, azaz legalább egy idegen nyelvnek anyanyelvi szinthez közelítő ismerete. A két tanítási nyelvű oktatásban a cél eléréséhez vezető út feltétele a tantárgyak célnyelven való tanulása. A természetes kétnyelvűség, az anyanyelv és a célnyelv használata tágítja tanulóink látókörét, a kettős kötődés segíti őket előítéleteik legyőzésében, saját értékeik felfedezésében. Ezeken az évfolyamokon, célnyelven való oktatás folyik, a nyelvtudásnak a szakasz végére felsőfokú szintet kell elérni, mely alkalmassá teszi tanulóinkat arra, hogy a kötelező és a választott érettségi tárgyakból a célnyelven vizsgázzanak, valamint tanulmányaikat idegen nyelvterületen folytathassák. A nyelvhasználat szintje ekkor már megegyezik az Európai Tanács által kiadott ajánlás (KER) C1 szintjével.

A két tanítású nyelvű képzés gimnáziumi éveinek (9-12) belső tagolódásában két szakasz különül el. 

Az első két évben (9-10) tanítványaink korszerű alapműveltséget szerezhetnek, minden tantárgyat célnyelven, szükség szerint bontott csoportban tanulhatnak. Célunk, hogy a tantervi követelményeknek és az érettségi vizsga követelményeinek időarányos részét teljesítsék tanulóink magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia, fizika tárgyakból. A tantervi követelmények szerinti ismeretszerzés lezárása megtörténik a kémia, földrajz, digitális kultúra, ének-zene, vizuális kultúra tantárgyakban. Ebben a szakaszban biztosítjuk a szükséges információkat a választható irányokra és tantárgyakra vonatkozóan. Támogatjuk az előrehozott érettségi vizsga letételének lehetőségét digitális kultúra és idegen nyelv tantárgyakból. A 10. évfolyam esetében a magasabb évfolyamba lépés feltétele a meglévő minimum B2 komplex angol nyelvvizsga akkreditált nyelvvizsgaközpontból.

A 11.-12. évfolyam a speciális felkészítő szakasz, a képzés elsődleges célja a közép-, illetve az emeltszintű érettségire (előrehozott érettségire) való felkészítés, valamint a felsőoktatási tanulmányokra való felkészítés. Lehetőség nyílik az érdeklődés, pályaválasztás szerinti differenciálódásra. A képzési szakaszban az emelt óraszámú fakultációs lehetőség biztosítja az individualizált ismeretszerzési, képzési utak szervezését. Ebben az időszakban a jellemző szervezési mód a csoport, a képzési színterek a tanulásszervezés speciális terei, a szaktantermek. Célunk, hogy a középiskola befejezésével valamennyi tanulónknak legalább a célnyelvből , emelt szintű érettségi vizsgabizonyítványa legyen, melyre a felkészülés feltételét a magas óraszám és a kiscsoportos tanulásszervezés biztosítja.

Céljaink

Iskolánk a programunkat teljesítő diákok számára a következő célok elérését biztosítja:

  • Középiskolai végzettség megszerzését
  • Felsőfokú nyelvtudás, természetes kétnyelvűség megszerzése a célnyelven (KER-C1 szint)
  • Emeltszintű érettségi vizsga megszerzése a választott idegen nyelven (második, illetve választott idegen nyelv)
  • Kötelező és választott érettségi tárgyakból célnyelvi vizsga, emelt, vagy középszintű érettségi vizsga megszerzése
  • Felkészítés felsőfokú tanulmányokra akár idegen nyelvterületen, külföldönOM azonosító 200783