Két tanítási nyelvű képzés

Nyelvi előkészítő év (9. KNY)

Az angol nyelvi előkészítő tanév célja, felkészíteni tanulóinkat az angol nyelven történő kommunikációra (heti 18 óra), a szaktárgyak speciális szókincsére. Az évfolyamon ( kis létszámú osztályokban) az intenzív angol mellett magyar nyelv és kommunikáció, matematika és informatikai képzés-illetve szinten tartó órák vannak. Biztosítjuk számukra a felzárkóztatást, hogy a tanév végére elsajátítsák az angol nyelv középfokú ismeretét, mely a továbbiakban a két tanítási nyelvű oktatás alapja. A tanév végén angol nyelv tantárgyból komplex záróvizsgát tesznek. A továbbhaladás feltétele a sikeres vizsga. Célunk, hogy a tanulók a szakasz végére képessé váljanak a két tanítási nyelven folyó gimnáziumi tanulmányok folytatására.

Két tanítási nyelvű évfolyamok (9-12)

A 9. évfolyam megkezdéséhez alapkövetelmény a minimum B1 szintű nyelvvizsga letétele akkreditált nyelvvizsgaközpontban vagy a nyelvi előkészítő évfolyamon sikeresen teljesített komplex záróvizsga. A két tanítási nyelvű oktatásunk célja a „többnyelvűség” elérése, azaz legalább egy idegen nyelvnek anyanyelvi szinthez közelítő ismerete. A két tanítási nyelvű oktatásban a cél eléréséhez vezető út feltétele a tantárgyak célnyelven való tanulása. A természetes kétnyelvűség, az anyanyelv és a célnyelv használata tágítja tanulóink látókörét, a kettős kötődés segíti őket előítéleteik legyőzésében, saját értékeik felfedezésében. Ezeken az évfolyamokon, célnyelven való oktatás folyik, a nyelvtudásnak a szakasz végére felsőfokú szintet kell elérni, mely alkalmassá teszi tanulóinkat arra, hogy a kötelező és a választott érettségi tárgyakból a célnyelven vizsgázzanak, valamint tanulmányaikat idegen nyelvterületen folytathassák. A nyelvhasználat szintje ekkor már megegyezik az Európai Tanács által kiadott ajánlás (KER) C1 szintjével.

A két tanítású nyelvű képzés gimnáziumi éveinek (9-12) belső tagolódásában két szakasz különül el. 

Az első két évben (9-10) tanítványaink korszerű alapműveltséget szerezhetnek, minden tantárgyat célnyelven, szükség szerint bontott csoportban tanulhatnak. Célunk, hogy a tantervi követelményeknek és az érettségi vizsga követelményeinek időarányos részét teljesítsék tanulóink magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia, fizika tárgyakból. A tantervi követelmények szerinti ismeretszerzés lezárása megtörténik a kémia, földrajz, digitális kultúra, ének-zene, vizuális kultúra tantárgyakban. Ebben a szakaszban biztosítjuk a szükséges információkat a választható irányokra és tantárgyakra vonatkozóan. Támogatjuk az előrehozott érettségi vizsga letételének lehetőségét digitális kultúra és idegen nyelv tantárgyakból. A 10. évfolyam esetében a magasabb évfolyamba lépés feltétele a meglévő minimum B2 komplex angol nyelvvizsga akkreditált nyelvvizsgaközpontból.

A 11.-12. évfolyam a speciális felkészítő szakasz, a képzés elsődleges célja a közép-, illetve az emeltszintű érettségire (előrehozott érettségire) való felkészítés, valamint a felsőoktatási tanulmányokra való felkészítés. Lehetőség nyílik az érdeklődés, pályaválasztás szerinti differenciálódásra. A képzési szakaszban az emelt óraszámú fakultációs lehetőség biztosítja az individualizált ismeretszerzési, képzési utak szervezését. Ebben az időszakban a jellemző szervezési mód a csoport, a képzési színterek a tanulásszervezés speciális terei, a szaktantermek. Célunk, hogy a középiskola befejezésével valamennyi tanulónknak legalább a célnyelvből , emelt szintű érettségi vizsgabizonyítványa legyen, melyre a felkészülés feltételét a magas óraszám és a kiscsoportos tanulásszervezés biztosítja.

Céljaink

Iskolánk a programunkat teljesítő diákok számára a következő célok elérését biztosítja:

 • Középiskolai végzettség megszerzését
 • Felsőfokú nyelvtudás, természetes kétnyelvűség megszerzése a célnyelven (KER-C1 szint)
 • Emeltszintű érettségi vizsga megszerzése a választott idegen nyelven (második, illetve választott idegen nyelv)
 • Kötelező és választott érettségi tárgyakból célnyelvi vizsga, emelt, vagy középszintű érettségi vizsga megszerzése
 • Felkészítés felsőfokú tanulmányokra akár idegen nyelvterületen, külföldön

Általános tannyelvű képzés

Emelt óraszámú angol nyelvi képzés célja, hogy az azt elvégző diákok magabiztosan használják mind szóban, mind írásban az angol nyelvet, magas színvonalon kommunikáljanak bármely témáról, továbbá megfelelő alapokkal rendelkezzenek az angol nyelv használatára a továbbtanulásban vagy a munka világában.

A képzés célja, hogy a diákokat sikeresen készítse fel az államilag elismert nyelvvizsgák (B2, C1) megszerzésére, illetve a magyar rendszerű angol nyelvi érettségi közép- és emelt szintű vizsgára.

Kínálatunk szerint az OHEBS emelt óraszámú angol nyelvi képzése kifejezetten a kétszintű magyar érettségire és a magyar felsőoktatásra készít fel kis létszámú osztályokban.

Éppen ezért – mint az az óratervi hálóból is látszik – a rendelkezésre álló szabad és plusz órakeretet az angol nyelv mellett a matematika, a történelem, a magyar, a második idegen nyelv és a földrajz kapja. Ennek eredményeként leendő tanulóink nemcsak az angolt, hanem a többi kötelező érettségi tantárgyat is magasabb óraszámban tanulják, ami a kimeneti vizsgák sikeresebb teljesítéséhez vezet.

A diákok a második idegen nyelvet is alaposabban elsajátíthatják, ezért – pl. fakultációval kiegészülve – érettségit vagy további nyelvvizsgát szerezhetnek, ami a felsőoktatási felvételinél, illetve a diplomaszerzésnél előnyös. A földrajz melletti érv, hogy plusz órával elérhetővé válik az előrehozott középszintű érettségi vizsga 11. évfolyamon. 

Angol tanulás a gimnáziumban

OHEBS Angol Nyelvi Részleg

Az Orchidea Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola (OHEBS) Angol Nyelvi Részlege (ELD) az OHEBS tágabb tanulási közösségének része, mely létfontosságú szerepet játszik abban, hogy a hallgatók olyan szintű angol nyelvtudással rendelkezzenek, amely szükséges ahhoz, hogy teljes mértékben részt vegyenek és profitáljanak a középiskolai tanulmányaikból, és az angol oktatási nyelvű órákat kellő mértékben tudják követni. 

Az OHEBS ELD elkötelezett a hallgatóink számára nyújtott kiváló minőségű angol nyelvű oktatás elérésében.

Az ELD csapatának minden oktatója elkötelezett és aktív tag, és teljes szívből elkötelezett küldetésünk megvalósítása iránt. Az ELD kurzusokat, anyagokat, értékelést és eljárásokat folyamatosan felülvizsgálják, módosítják és fejlesztik a hallgatóink oktatási szükségleteinek mentén. 

Az OHEBS diákjai által megszerzett angol nyelvtudás kétségtelenül hozzájárul a középiskola elvégzése utáni életükre és karrierjükre való felkészüléshez.

Az OHEBS ELD küldetése és jövőképe

Az OHEBS ELD célja, hogy az angol tanítás és tanulás vezető intézménye legyen.

Az OHEBS Angol Nyelvi Részlegének küldetése, hogy kiváló angol nyelvű programokat biztosítson tanítás, tanulás, tudományos munkák és közösségi szolgálat terén.

Előkészítő év (Nyelvi Előkészítő osztály - Prep) angol nyelvi programja

Az Orchidea Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Angol Nyelvi Részlegének Nyelvi Előkészítő osztályának angol nyelvi programjának küldetése, hogy szakképzett oktatók által és átfogó kommunikatív tanterv alapján az angol mint idegen nyelv minőségi intenzív oktatását nyújtsa, a nyelvi előkészítős hallgatók angol nyelvtudásának fejlesztése és középiskolai belépésük megkönnyítése érdekében.

OHEBS ELD célok

Az OHEBS ELD az alábbi célokon keresztül igyekszik megvalósítani küldetését:

 • Az iskola adminisztratív és tanulmányi folyamatainak összehangolása a helyi és nemzetközi középfokú oktatási standardokkal.
 • Minden tanulmányi program tananyagának fejlesztése, frissítése a tanulmányi eredmények alapján.
 • A tanulók angol nyelvtudásának fejlesztése az angol nyelvoktatási program hatékony használatával, és a tanulók segítése a következő angol nyelvi szintek elérésében:
 • B1/B1+ az angol nyelvi előkészítő év végére
 • B2/B2+ a 10. évfolyam végére
 • C1/C1+ a 11. évfolyam végére
 • Olyan tanulási környezet kialakítása tanórán kívüli tevékenységek biztosításával, amelyek élvezetesek és vonzóak a tanulók számára.
 • Oktatási és akadémiai partnerkapcsolatok kialakítása és megerősítése elismert nemzetközi és belföldi intézményekkel.

M.I.D

A magyar oktatási rendszerben a nem magyar anyanyelvű és / vagy külföldi diákjaink számára a magyar nyelv és irodalom tantárgyak tanulása, érdemjegyek szerzése kötelező.

A magyar nyelvet nem anyanyelvként beszélő tanulóknak lehetőségük van magyar nyelv és irodalom órán csoportbontás keretében magyar mint idegen nyelvet tanulni.

A nem magyar állampolgárságú tanulóink élhetnek a törvényi mentesség lehetőségével, és választhatják érettségi tárgyként a magyar mint idegen nyelvet.

A magyar mint idegen nyelvi csoport tagjai is tehetnek magyar nyelv és irodalom tárgyból érettségi vizsgát – lemondva törvényesen adható mentességről – gimnáziumunkban erre is volt már példa. 

A gimnáziumba jelentkező nem magyar állampolgárságú tanulók nyelvi szintjét bejövő teszten mérjük, s tanulmányok alatt is többször adunk visszajelzést a tanulók előmeneteléről például a 10. évfolyam végén megtartott kisérettségi, illetve a 12. évfolyam 1. félévét lezáró próbaérettségi vizsgán.

Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy korszerű tanítási és tanulási módszerekkel, változatos technikákkal, autentikus magyar nyelvű tananyagokkal és egyénre szabott munkaformákkal biztosítsuk tanulóink magyar nyelvi készségeinek fejlesztését.

Elengedhetetlennek tartjuk, hogy diákjaink aktív résztvevői legyenek a tanulási folyamatnak, s a mindennapi életben használható nyelvtudást szerezzenek, miközben megismerkedhetnek nemzeti kultúránk, történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, elfogadó légkört teremtve azonban más nemzet, kultúra és nyelv értékei és képviselői iránt.

Magasan képzett szaktanárok segítik tanulóink tanulmányi előmenetelét, igazodva az egyéni képességhez, teljesítményhez és tempóhoz. A személyre szabott kiscsoportos differenciált oktatás nagy előnye, hogy segíti az egyéni képességek kibontakozását, a tehetséges tanulók foglalkoztatását és a lemaradó diákok felzárkóztatását.

A két tanítási nyelvű oktatás eredményeként a tanulók alkalmassá válhatnak arra, hogy felsőfokú tanulmányaikat akár magyarul, akár angolul folytathassák. 

Aktuális tanév információi →
Ebéd

A székhelyen egy jól felszerelt, korszerű üzemi konyhából látjuk el a gimnázium étkeztetését egy 22 fős személyzet segítségével.

Ételeinket gondosan választjuk ki, melyekben a tanulók által kedvelt finomságokon túl figyelmet fordítunk a vitaminokban és fehérjében gazdag, tápanyagdús ételek biztosítására is.

Speciális étkeztetést igény szerint biztosítunk.

Tanulók A,B,C menüből választhatnak ételeket.

Elegáns kávézóhelyiségünk tökéletesen alkalmas mély beszélgetésekre vagy szabadidő kulturált eltöltésére. A kávézóban ételek, italok gazdag választéka várja vendégeinket, tanulóinkat, dolgozóinkat.

Az étkezésért térítési díjat számítunk fel, melynek napi összege: 1490Ft + 27% áfa

Nyílt nap / Iskola látogatás

Minden évben, november hónapban lehetőséget biztosítunk iskolánk személyes felkeresésére, tanórák látogatására.

Ezeken az alkalmakon intézményegység - vezetői tájékoztató során minden felmerülő kérdésre választ kapnak az érdeklődők.

Lehetőség van az iskolaépület bejárására, a szaktantermek megtekintésére is.

Átvétel menete

A gimnáziumi képzésekre nem rendes felvételi eljárás keretében jelentkezők felvételéről vagy átvételéről az alábbi kritériumok alapján döntünk. Az jelentkezés elfogadásában figyelembe vesszük:

• a tanuló előző iskolai tanulmányi eredményeit, amelyeket hiteles formában igazol;

• a szorgalom- és a magatartás jegyeit, amelyeket hiteles formában igazol; 

• az iskolai közösségi szolgálati órák számát;

• az iskola saját szervezésű szintfelmérőjén elért eredményeit:

• tantárgyi szintfelmérő tesztek írásban: magyar nyelv és irodalom / magyar mint idegen nyelv; matematika; angol nyelv; motivációs beszélgetés angol nyelven.

A 11. és 12. évfolyamra kizárólag hitelesen igazolt, államilag elismert B2-es szintű, komplex típusú angol nyelvvizsga birtokában veszünk át tanulót.

A 12. évfolyamra december 15. után átjelentkezésre nincs törvényi lehetőség.

Az átvétel további hangsúlyos feltétele, hogy – a törvényi előírásokhoz igazodva – azon tanulók, akik a gimnáziumban tanított tantárgyakból nem rendelkeznek valamely évfolyamokon tanév végi osztályzattal, legalább elégséges eredményű különbözeti vizsgát kötelesek tenni valamennyi hiányzó évfolyamra vonatkozóan. A vizsgát az iskola szervezi számukra.

Fontos tudnivaló, hogy a tanév közben átvett diákok más intézményben szerzett osztályzatait nem vesszük figyelembe a félév végi és a tanév végi értékelésnél, ugyanakkor ahhoz, hogy egy diák félévi vagy egész évi munkája értékelhető legyen, legalább 3 db osztályzattal kell rendelkeznie.

Amennyiben a tanuló az átvétel után nem szerez legalább 3 érdemjegyet, úgy a félév vagy a tanév teljes anyagából osztályozó vizsgát kell tennie.

Iskolai tanácsadó

Orchidea iskolai tanácsadóként az a célunk, hogy a diákokat szolgáljuk.

Mindig nyitva áll a kapunk azon tanulók előtt, akiknek kérdéseik, aggályaik vannak a tanulmányi, pályaválasztási előrementelükkel, szociális/érzelmi fejlődésükkel kapcsolatban a tanítási nap folyamán.

Mit jelent az iskolai tanácsadás?

Az iskolai tanácsadók arra kvalifikáltak, hogy a diákokkal együttműködve segítsenek megoldani a tanulmányaikkal kapcsolatos nehézségeket, támogassák a szociális és érzelmi fejlődésüket, segítsék őket a pályaválasztással és továbbtanulással kapcsolatos kérdéseik megválaszolásában, illetve az Orchideán túli életre való felkészítésben.

Az Orchidea Iskolák iskolai tanácsadóiként az a küldetésünk, hogy egy olyan átfogó tanácsadói programot biztosítsunk, amely minden diák számára elérhető, és személyes/szociális, tanulmányi, egyetemi és pályaválasztási területeken felmerülő kérdéseivel kapcsolatban igénybevehető.

A szolgáltatások magukban foglalják a csoportos és az egyéni tanácsadást, a tanulmányok támogatását, krízisintervenciót, a karrier- és főiskolai tervek átbeszélését és a diák érdekképviseletet.

Célunk, hogy minden tanulót támogassunk abban, hogy sikeres legyen.

Küldetésünk, hogy lehetőséget biztosítsunk a tanulók intellektuális, szociális, érzelmi és erkölcsi fejlődésére.

Arra törekszünk, hogy minden diákunk aktívan részt vegyen a tanulásban, és tiszteletteljes és felelősségteljes módon oldja meg a felmerülő problémákat, lehetővé téve számukra, hogy a közösség hatékony tagjaivá váljanak, a 21. század kihívásaira felkészülve.

Elképzeléseinket és a céljainkat a tanárokkal, az adminisztratív munkatársainkkal és az iskola többi dolgozójával, a szülőkkel és a közösségi érdekképviselettel folytatott kommunikáció tovább erősíti.

Titoktartási kötelezettség

§ Az iskolai tanácsadók elismerik, hogy titoktartási kötelezettségük van a tanulóval kapcsolatban, de ezt a kötelezettséget össze kell hangolni a család vagy a gyám törvényes és veleszületett jogainak figyelembe vételével, melyek alapvető jelentőséggel bírnak gyermekük életének igazgatása során (ASCA etikai kódex).

Elérhetőségünk

Hétfő - Péntek : 8:00 - 17:00 Tanácsadói Iroda: 002 (fszt.)

Mustafa Karakas

karakas@ohebs.hu

Budapest, Szent László út 59, 1135

Közösségi szolgálat

A köznevelési törvény értelmében „az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása”. A közösségi szolgálat tanítási időn kívül végzett, anyagi érdektől független, szervezett keretek között folytatott, egyéni vagy csoportos, a közösség javát szolgáló tevékenység. 

Ennek területei a következők lehetnek: egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelmi, katasztrófavédelmi tevékenység.

A közösségi szolgálat célja a diákok személyes és szociális kompetenciáinak fejlesztése, felelősségérzésük erősítése, csapatmunkára való felkészítésük.

A közösségi szolgálati tevékenységet az iskola szervezi meg. Együttműködési megállapodást köt a fogadó szervezetekkel, vezeti a dokumentációt, felkészíti a diákokat, és segít az elvégzett munka feldolgozásában. 

Fontos, hogy a diákok időben elkezdjék a munkát, hiszen apránként tudják az 50 órát teljesíteni (alkalmanként 1-3 óra számolható el úgy, hogy az oda- és visszautazás nem számít bele az elvégzett munkába). 

A kiskorú tanuló szülőjének a közösségi szolgálatra való jelentkezés esetén egyetértő nyilatkozatot kell aláírnia. 

Miután a közösségi szolgálat tanórai keretek között nem, csak „szabadidőben” végezhető, és ilyen indokkal a diák nem menthető fel a másnapi számonkérések alól, célszerű a péntek délutánokat, hétvégéket, szüneteket igénybe venni erre a tevékenységre.

Információ, segítség ezen a honlapon található:

http://kozossegi.ofi.hu/

Ezen a honlapon számos program található, amihez csatlakozhatnak diákjaink:

http://kozossegi.ofi.hu/Institutes/

A törvényi háttér itt érhető el. 

Az intézménnyel szerződött partnerek sora folyamatosan bővül, hiszen tanulóink maguk is kereshetnek és ajánlhatnak szolgálati helyet, melyekkel iskolánk felveszi a kapcsolatot, együttműködési megállapodást köt, s a fent már leírt módon elkezdődhet a munka.

Munkatársaink
Fogadóórák

Előzetes egyeztetés során lehetőség van személyes és online kapcsolatfelvételre az illető kollégával.

Kollégáink e-mail címe elérhető a Munkatársaink webpont alatt.OM azonosító 200783