Alsó tagozat

Az alsó tagozat elsődleges célja, hogy fenntartsa a gyermeki kíváncsiságot, az érdeklődést a tanulás iránt. A pedagógus legfőbb feladata pedig, hogy segítse ebben a megismerési folyamatban. Átvezesse az óvodai játékközpontú tevékenységből az iskolai, tanulási környezetbe. Vele együtt törekedve, hogy ez tevékenységeken, életszerű helyzeteken alapuljon.

Az alapkészségek fejlesztésén túl a gyerekek és személyiségük, képességeik minél alaposabb megismerése, fejlesztése, tanulási és együttműködési motivációjuk kialakítása jellemez.

Az egyéni tempót maximálisan figyelembe veszi. Fontos a tapasztalatok gyűjtése, a megfigyelések rendszerezése, az ok – okozati összefüggések felismerése. 

E szakasz feladata a biztos számfogalom kialakítása és az alapműveletek elsajátítása, a logikus gondolkodás fejlesztése. 

Célunk a kommunikációs képességek, az olvasási készség, beszédkészség folyamatos fejlesztése a szövegértéssel és szövegalkotással együtt. Az íráskészség és finommotorika egyszerre történő fejlesztése. Az olvasóvá nevelés kiemelt szívügyünk.

A harmadik évfolyamtól a társas kapcsolatok felértékelődése lehetővé teszi a szociális kompetenciák fejlesztését és a tanulási folyamatokban a kooperatív, és a project módszerek, valamint az interaktív munkaformák mind gyakoribb alkalmazását, melyek során a személyiségjegyek pozitív formálódása mellett eszközzé fejlődik a kommunikációs képesség néhány területe.OM azonosító 200783