Alsó tagozat

Az alsó tagozat elsődleges célja, hogy fenntartsa a gyermeki kíváncsiságot, az érdeklődést a tanulás iránt. A pedagógus legfőbb feladata pedig, hogy segítse ebben a megismerési folyamatban. Átvezesse az óvodai játékközpontú tevékenységből az iskolai, tanulási környezetbe. Vele együtt törekedve, hogy ez tevékenységeken, életszerű helyzeteken alapuljon.

Az alapkészségek fejlesztésén túl a gyerekek és személyiségük, képességeik minél alaposabb megismerése, fejlesztése, tanulási és együttműködési motivációjuk kialakítása jellemez.

Az egyéni tempót maximálisan figyelembe veszi. Fontos a tapasztalatok gyűjtése, a megfigyelések rendszerezése, az ok – okozati összefüggések felismerése. 

E szakasz feladata a biztos számfogalom kialakítása és az alapműveletek elsajátítása, a logikus gondolkodás fejlesztése. 

Célunk a kommunikációs képességek, az olvasási készség, beszédkészség folyamatos fejlesztése a szövegértéssel és szövegalkotással együtt. Az íráskészség és finommotorika egyszerre történő fejlesztése. Az olvasóvá nevelés kiemelt szívügyünk.

A harmadik évfolyamtól a társas kapcsolatok felértékelődése lehetővé teszi a szociális kompetenciák fejlesztését és a tanulási folyamatokban a kooperatív, és a project módszerek, valamint az interaktív munkaformák mind gyakoribb alkalmazását, melyek során a személyiségjegyek pozitív formálódása mellett eszközzé fejlődik a kommunikációs képesség néhány területe.

Felső tagozat

Az alapoktatás második szakasza a felső tagozat, melynek célja a négyéves alapozó szakasz tanulmányai során elsajátított ismeretek megerősítése, valamint az önálló tanulási stratégiák elsajátíttatása a diákokkal. A tanulás értékének tudatosítása, a tantárgyak iránti érdeklődés és a tantárgyi kötődések erősítése a pályaorientáció szolgálatában.

A szociális kompetenciák fejlődésével lehetővé teszik a tanulási folyamatokban a kooperatív, és a project, illetve az interaktív munkaformák alkalmazását, amelyek akár több héten keresztül átívelő folyamatot jelenthetnek és megteremtik a tantárgyi koncentrációt.

A gondolkodás fejlesztésében előtérbe kerülnek az elvont gondolkodásmód és problémamegoldó képességek fejlesztését erősítő feladatok.

A célnyelv oktatásánál nagyobb hangsúly helyeződik a nyelvtani struktúrák értelmezésére, a szerkezetek tudatos használatára.

Hangsúlyos, tanulóink képzésében a képességfejlesztés és a tehetséggondozás, melyek jellemző módszere a differenciálás.

Diákcsere program keretében szerzett tanulmányi tapasztalatok beépülnek a mindennapi oktatás- nevelés folyamatába.

Angol tanulás az általános iskolákban

Iskolánk angol nyelvű oktatása a modern digitális eszközök és a változatos munkaformák segítségével korszerű nyelvtanítást tesz lehetővé. A csoportbontásból fakadó kislétszámú tanulócsoportok és a multikulturális közeg – ahol a kommunikáció közös nyelve szintén az angol – biztosítja a hatékonyságot.

Az alapvetően kommunikatív (tartalomra és közlésre épülő) nyelvoktatást olyan foglalkozások teszik színesebbé, mint a heti rendszerességű anyanyelvi angolórák, a gyakran megvalósuló izgalmas és játékos feladatokra épülő projektek, a szintén rendszeres IT/online feladatok, valamint az évente rendezett kulturális napok.

A magas színvonalon megtartott legalább öt angolóra, az anyanyelvi órák és a célnyelvi civilizáció, amely lehetővé teszi, hogy tanulóink 8. év végére B2 szintű nyelvvizsgát tegyenek. Ezt szinte minden diákunk eléri, a csoportoknak pedig jelentős része C1-es felsőfokú vizsgát tesz 14 éves korára.

Az anyanyelvi tanárainkon kívül számos pedagógusunk többéves külföldi tapasztalattal rendelkezik. Ez mind gazdagítja a gyerekeknek átadott élmény- és tudásanyagot, és megalapozza a gyakorlatban már megvalósult, minden tanulónk által sikeresen letett emelt színtű angol nyelvvizsga eredményt.

Fejlesztés az általános iskolában

Intézményünk különleges szervezeti egysége a Fejlesztő Munkacsoport, ahol elhivatott szakembereink közt logopédusok, fejlesztő pedagógusok, pszichológusok dolgoznak szoros szakmai együttműködésben.

A Fejlesztő Munkacsoport fontos hidat képez a szülők, családok, gyerekek és a pedagógusok közt, fejlesztő, támogató munkával segítve a gyerekeket, szülőket és pedagógusokat. A közoktatási intézményekben gyakran elveszettnek érzik magukat a szülők, családok, amikor gyermeküknél tanulási nehézséget vagy viselkedési problémákat jeleznek vissza a pedagógusok. Az Orchidea Iskola tagintézményeiben dolgozó segítő, támogató munkát végző fejlesztők és pszichológusok a családok, gyerekek mellett állnak azon nehézségek, krízishelyzetek esetén is, melyek váratlanul alakulnak ki egy- egy család életében.

Kiemelt figyelmet fordítunk az idejáró gyermekek egyéni szükségleteire. Komplex fejlesztő foglalkozásokon mozgásos- játékos feladatokkal, kompetencia fejlesztéssel támogatjuk a tanulók haladását.

Iskolánk békés, biztonságos légkörének egyik fontos alappillére a segítő, támogató szemléletmód, mellyel a felmerülő problémákhoz és nehézségekhez állunk. 

A foglalkozások órarendi keretben, külön, jól felszerelt teremben, a legmodernebb eszközökkel zajlanak. Ezek az alkalmak magasan képzett, empatikus gyógypedagógusok vezetésével kis csoportokban vagy egyénileg valósulnak meg

A Fejlesztő Munkacsoportról elmondható, hogy egy inspiráló szellemi műhely, mely színvonalas szakmai programokkal, belső továbbképzésekkel, együttműködő attitűddel nyújt hatékony támogatást családoknak pedagógusoknak egyaránt.

Magyar mint idegen nyelv

A külföldi állampolgárságú diákjaink számára az angol nyelv mellett a magyar, mint idegennyelv minél magasabb szintű elsajátítása kiemelt feladat. Az általános iskolában és a négy évfolyamos gimnáziumban a nyelvi képzés egységes keretet alkot, így tanulóink az általános iskola elvégzése után gimnáziumunkban megszakítás nélkül, szintjüknek megfelelően fejleszthetik tovább nyelvtudásukat.

A nemzetközi környezetnek köszönhetően diákjaink élő nyelvtudásra tesznek szert. A magyar nyelvet nem anyanyelvként beszélő tanulóknak lehetőségük van magyar nyelv és irodalom órán csoportbontás keretében magyar, mint idegennyelvet tanulni. Az egyénre orientált, egyéni vagy kiscsoportos differenciált felzárkóztatás és készségfejlesztés, valamint tehetséggondozás kiemelt szerepet kap.

 Célunk, hogy tanulóink az 1–8. évfolyam során megszeressék a magyar nyelvet, s életkori sajátosságaiknak megfelelően, használható nyelvtudást kapjanak, miközben megismerkedhetnek nemzeti kultúránk, történelmünk eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, elfogadó légkört teremtve azonban más nemzet, kultúra és nyelv értékei és képviselői iránt.

 A kommunikációközpontú oktatás során korszerű tanítási és tanulási módszerekkel, audiovizuális eszközökkel, autentikus magyar nyelvű anyagokkal, illetve változatos munkaformákkal biztosítjuk a diákok állandó aktivitását. Elengedhetetlennek tartjuk, hogy tanulóink a tanulási folyamat aktív résztvevői legyenek és átéljék a felfedezés, megismerés és tudás örömét, melyet magasan képzett szaktanáraink biztosítanak, figyelembe véve tanulóink egyéni tempóját.

 Intézményünk fontos vállalása, hogy segítse a külföldi állampolgárságú diákok hatékony integrációját, fejlesztését és biztosítsa a tanulmányi előmenetelüket szorosan együttműködve a szülőkkel.

A két tanítási nyelvű oktatás eredményeként a tanulók alkalmassá válnak arra, hogy középfokú tanulmányaikat akár angolul, akár magyarul folytathassák.

Aktuális tanév információi →
Ebéd

A székhelyen egy jól felszerelt, korszerű üzemi konyha segítségével látjuk el az intézmények étkeztetését egy 22 fős személyzet segítségével. Ételeinket gondosan választjuk ki, melyekben az általuk kedvelt finomságokon túl figyelmet fordítunk a vitaminokban és fehérjében gazdag, tápanyagdús ételek biztosítására is. Speciális étkeztetést igény szerint biztosítunk. Az ebéd három fogásos, hétfőn, szerdán és pénteken gyümölcs, kedden és csütörtökön péksütemény. A Hajdú utcai intézményben büfé üzemel, mely széles választékkal várja tanulóinkat.

Az étkezésért térítési díjat számítunk fel, melynek napi összege: 1300Ft + 27% áfa

Nyílt nap / Iskola látogatás

Iskolánk hagyományosan két nyílt napot szervez. Az őszi nyílt nap a leendő elsős szülőknek szól, amikor lehetőséget biztosítunk tanórák a látogatására, valamint tájékoztatót tartunk az érdeklődő szülőknek. A tavaszi nyílt napon saját szüleink számára adunk lehetőséget tanórák látogatására. 

Az elsős beiskolázási folyamat egyik kiemelt eseménysorozata a szombati iskola előkészítő foglalkozások szervezése, amelyre a leendő elsőseinket várjuk. A Magyar és angol nyelvű foglalkozásokon lehetőségük van a gyerekeknek megismerkedni az itt dolgozó pedagógusokkal, valamint nekünk is a gyerekekkel, így egy már ismert környezetbe kezdhetik meg a tanulmányaikat jövő szeptemberben.

Iskola Hívogató Program

A leendő első osztályosok számára az iskolakezdést megelőző tanévben az őszi nyílt nap után, szombat délelőttönként úgynevezett iskolaelőkészítő foglalkozásokat szervezünk. A szülőknek és gyerekeknek is lehetőséget biztosítunk arra, hogy megismerkedjenek iskolánkkal, pedagógusainkkal, betekintést nyerjenek életünkbe.

Ezek az alkalmak kiváló lehetőséget teremtenek arra is, hogy a foglalkozást végző pedagógusok is hiteles képet kapjanak a gyerekek képességeiről. Az iskolakóstolgató foglalkozások mind a 10 alkalommal magyarul és angolul zajlanak.

Felvétel az általános iskolába

Az iskolaválasztást elősegítő programjaink, a nyílt napok, az Iskola Hívogató programsorozat kiváló alkalmat teremtenek a leendő első gyermekek szülei számára, hogy megismerkedjenek az iskolánkkal, pedagógusainkkal.

A pedagógusoknak illetve az iskola vezetésének is módja van találkozni a szülőkkel, kötetlen beszélgetés formájában megismerni egymást.

Az első szülői értekezleten elhangzó tájékoztató során segítünk eligazodni a további teendőkről, lehetőségekről.

Átvétel menete

Az átvétel történhet bármely évfolyamra az iskolázás teljes időszaka alatt.

A hozzánk jelentkező tanulók számára előzetes ismerkedési lehetőséget biztosítunk.

Az átvételkor tájékozódó felmérést végzünk; vizsgáljuk a tanuló tanulmányi előmenetelét, az angol nyelvi szintjét.

A szülői beszélgetés során megismerjük a család értékrendjét, szociokulturális hátterét, nevelési alapelveit, a gyermekükkel illetve az iskolával szembeni elvárásait.

A szülői beszélgetés és a tanuló eredményei alapján a felvételi bizottság dönt az átvételről. 

Munkatársaink

Hajdú Tagintézmény

Cserkesz Tagintézmény

Fogadóórák

Előzetes egyeztetés során lehetőség van személyes és online kapcsolatfelvételre az illető kollégával.

Kollégáink e-mail címe elérhető a Munkatársaink webpont alatt.OM azonosító 200783